+31 416-332749
Tuinstraat 9 | 5144 NE | WAALWIJK

Officieel Honda Exclusief Dealer Noord-Brabant

Pols Motoren respecteert de privacy van hun klanten en bezoekers. De bescherming van uw privacy is daarom uiterst belangrijk voor ons. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens op een transparante en eerlijke manier worden verwerkt en wij er alles aan zullen doen om zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om te gaan. Daarbij nemen wij de strenge voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

In deze Privacyverklaring beschrijven wij waarom wij gegevens van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft (zoals het recht op inzage en het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens). Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens van onze klanten die onze producten aanschaffen en gebruik maken van onze diensten en van de bezoekers van onze website en winkel. Hieronder vallen zowel gegevens die offline verzameld worden via de balie in de winkel, maar ook gegevens die online worden verzameld zoals via social media kanalen, de verhuur module, webshop en/of website.

De meeste persoonsgegevens die we gebruiken zijn noodzakelijk om uw bestelling uit te voeren of om een dienst te kunnen leveren (zoals verhuur of een afspraak in onze werkplaats). Alleen na toestemming gebruiken we uw gegevens ook voor marketing doeleinden.

Contact gegevens

Als u vragen of een verzoek heeft over dit privacy beleid of in het algemeen wilt weten hoe we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u via mail contact opnemen met info@polsmotoren.nl

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Pols Motoren
Tuinstraat 9
5144 NE Waalwijk.

Hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van Pols Motoren, bijvoorbeeld als u onderhoud aan uw voertuig laat uitvoeren of een product of dienst heeft afgenomen.

Welke persoonsgegevens wij over u verzamelen

In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers van onze website te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over u verzamelen. Als u gebruik maakt van onze diensten, word verzocht informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, contactgegevens, adresgegevens, mailadres en betalingsgegevens, zoals credit- of bankcard gegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw voertuig om u, indien u in de toekomst wederom gebruik wenst te maken van onze diensten, zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gebruik van uw gegevens

 1. Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over u verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om u de diensten waarom u verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met u aan te gaan, als we daarvoor toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.
 2. Wanneer we uw persoonsgegevens moeten verwerken om u de verzochte diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met u aan te gaan, gebruiken we uw persoonsgegevens:
  1. Om u de verzochte diensten aan te bieden
  2. Om betaling van u te verkrijgen
  3. Om contact met u op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten.
 3. Als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:
  1. Een administratie van jouw order(s) bij te houden
  2. Overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.

Direct Marketing

Als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij daarvoor een gerechtvaardigde reden hebben (en dit ons op grond van de wet is toegestaan) gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te informeren over onze producten en diensten waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd kunt zijn. Wij kunnen daarvoor per e-mail contact met u opnemen. U kunt uw marketing voorkeuren opvragen en wijzigen door een mail te sturen naar info@polsmotoren.nl of op de “unsubscribe” link onderaan de betreffende nieuwsbrief te klikken om direct af te melden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is. Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Gebruik van mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.
Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onderandere de volgende factoren in acht:

 1. Onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens.
 2. wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren
 3. de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijk recht
 4. onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd
 5. (mogelijke) geschillen
 6. door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.

In alle andere gevallen worden uw persoonsgegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.

Wat doet Pols Motoren met de gegevens die automatisch zijn verzameld bij het bezoek aan de website (cookies)?

Wij maken gebruik van cookies en andere hulpmiddelen (zoals pixels en scripts) in lijn met onze cookieverklaring en de relevante regelgeving om informatie over u te verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

De volgende gegevens kunnen worden verzameld:

 1. Toegang tot de website (datum, tijd en frequentie)
 2. Hoe je op de website bent gekomen (voorafgaande website, hyperlink, etc).
 3. Aantal verstuurde gegevens
 4. Welke browser en welke browserversie u gebruikt
 5. Het door u gebruikte besturingssysteem
 6. Welke internetservice provider u gebruikt
 7. Uw IP-adres, dat uw internettoegangsprovider bij de verbinding met internet toekent aan uw computer

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is noodzakelijk om de functionaliteit van de website te kunnen waarborgen en de inhoud van onze website correct af te kunnen leveren. Daarnaast helpen deze gegevens ons bij de optimalisatie van onze website en de waarborging van de veiligheid van onze IT-systemen.

Wij kunnen deze gegevens ook gebruiken voor marktonderzoek, marketing doeleinden, en een op de behoeftes afgestemde vormgeving van onze diensten, door gebruikersprofielen onder pseudoniem op te stellen en te analyseren, dit echter slechts voor zover u geen gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Delen wij uw persoonsgegevens?

 1. De gegevens die wij over u verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers. Wij zijn heel transparant over met wie we uw persoonsgegevens delen en zullen deze nooit delen als daar geen directe noodzaak/aanleiding toe is.
 2. Wij delen uw persoonsgegevens intern binnen Pols Motoren voor zover nodig is in verband met de door u afgenomen producten of diensten.
 3. Wij kunnen uw persoonsgegeevens tevens bekendmaken:
  1. Als wij verplichting zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude.
  2. Om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met u of enige andere overeenkomst af te dwingen
  3. Ter bescherming van de rechten van Pols Motoren en het voorkomen van fraude
  4. aan derden die wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie.
 4. Pols Motoren geeft daar waar nodig is uw gegevens door aan leveranciers (bv. Honda) op voertuig niveau, zodat u door de fabrikant op de hoogte gesteld kan worden van terugroepacties, modificatie oproep en de onderhoudsgeschiedenis van uw voertuig.
 5. Conform de BOVAG Verhuurvoorwaarden en voor het maken van proefritten worden uw persoonsgegevens versleuteld gedeeld met het waarschuwingssysteem van de BOVAG Verhuur afdeling. Wanneer hier een alarmmelding op volgt, behoudt Pols Motoren zich het recht u de huur en/of proefrit te weigeren.

Beveiliging

Wij hebben krachtige technologiën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn. Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.
Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van uw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor uw eigen risico. Zodra uw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Uw rechten

 1.  U geniet op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming bepaalde rechten ten aanzien van de gegevens die we over u in ons bezit hebben. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op de hierna vermelde wijze. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Het recht om in kennis te worden gesteld. U hebt het recht om op heldere, transparante en eenvoudig te begrijpen wijze in kennis te worden gesteld over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten. Dit is de reden waarom we u in dit beleid informatie verschaffen.
 3. Het recht tot inzage. U hebt het recht tot inzage in uw persoonsgegevens (indien deze door ons worden verwerkt). Dit stelt u bijvoorbeeld in staat te controleren of wij uw persoonsgegevens gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de gegevensbescherming. Als u inzage wilt in de gegevens die wij over u bezitten kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard bent u ook van harte welkom om ze hier ter plekke te komen inzien (op vertoon van uw legitimatie, zodat wij kunnen vaststellen dat u het zelf bent). Op verzoeken per email of telefoon wordt niet ingegaan, daar wij niet met zekerheid kunnen vaststellen dat u het zelf bent.
 4. Het recht op rectificatie. U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons verzoeken fouten in de gegevens die we over u bezitten te rectificeren door contact met ons op te nemen.
 5. Het recht op gegevens wissing (‘recht op vergetelheid’). Dit recht houdt simpel gesteld in dat u ons kunt verzoeken de informatie die we over u bezitten te annonimiseren, wissen of verwijderen. U kunt daarvoor contact met ons opnemen. Dit recht is niet absoluut en geldt alleen in vastgestelde gevallen. Graag refereren wij daarom naar artikel “Hoe lang bewaren wij uw gegevens”, waar enkele wettelijke bewaarplichten in staan.
 6. Het recht op beperking van de verwerking. U hebt het recht om het verder gebruik van uw persoonsgegevens te laten ‘blokkeren’ of ‘onderdrukken’. Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt kunnen we deze echter nog wel opslaan; we maken er alleen verder geen gebruik meer van.
 7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U hebt het recht persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm zodat u deze kunt hergebruiken voor uw eigen doeleinden bij andere dienstverleners. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen op. Neem contact met ons op als u hierover meer wilt weten.
 8. Het recht een klacht in te dienen. U hebt het recht bij de bevoegde autoriteit voor de gegevensbescherming een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken. (Zie klachten).
 9. Het recht tot intrekking van toestemming. Als u ons toestemming hebt gegeven voor iets dat we doen met uw persoonsgegevens (dat wil zeggen als wij een beroep doen op uw toestemming als rechtsgrond voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Het intrekken van uw toestemming maakt ons gebruik van uw persoonsgegevens ten alle tijde van uw toestemming echter niet onrechtmatig.
 10. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder voor direct-marketing doeneinden en profilering. U kunt hiervoor contact opnemen met info@polsmotoren.nl.

Wijizigingen in ons privacy beleid

Elke wijziging in ons Privacy beleid wordt geplaatst op de site en, waar van toepassing, zullen we u op de hoogte brengen van de wijzigingen, bijvoorbeeld per e-mail.

Dit Privacy beleid is meest recentelijk herzien op: 25 mei 2018.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van u hebben afgehandeld (inzake uw persoonsgegevens) of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kunt u zich wenden tot :

De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl