Polsmotoren B.V. - Privacy Statement Buckaroo

Privacy Statement Buckaroo Payment Engine

De betaling voor uw online aanschaf wordt verzorgd door Buckaroo B.V. ("Buckaroo") via het Buckaroo Payment Platform. Buckaroo is een bedrijf dat online betalingsverkeer faciliteert. Dit bedrijf maakt onderdeel uit van de Intrum Justitia Groep. Via het Buckaroo Payment Platform verwerken wij uw online betaling en uw daarmee gerelateerde persoonsgegevens. Met dit Privacy Statement informeren wij u graag over de verwerking van deze gegevens, daaronder begrepen de verdere verwerking van uw gegevens voor fraudebestrijding en credit management door de Intrum Justitia Groep.
Buckaroo en haar gelieerde ondernemingen binnen de Intrum Justitia Group zijn onder de toepasselijke privacyregelgeving (gedifferentieerde) verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd in dit Privacy Statement.

1: Voor welke doeleinden verwerken wij uw betaalgegevens?

 1. Buckaroo zal uw betaalgegevens verwerken ter uitvoering van uw online betaling. De gegevens van uw betaling zal Buckaroo deels ook inzichtelijk maken voor de houder van de webshop waar u uw aankoop heeft gedaan. Tevens zal Buckaroo uw gegevens opnemen in een database voor fraudebestrijding. Daarnaast zal Buckaroo uw betaalgegevens anonimiseren voor onderzoek en statistische doeleinden. Ook kan Buckaroo de gegevens van betalingen die u succesvol heeft verricht ("positieve betaalgegevens") voor credit management doeleinden opnemen in de credit management database.

2: Fraudebestrijding

 1. Met het oog op de veiligheid en integriteit van het online betalingsverkeer heeft Buckaroo de Buckaroo Fraud Indicator (BFI) ontwikkeld. Met behulp van de BFI vergelijken wij de transacties met de betaalgegevens in onze fraude database. Zo kunnen wij verdachte transacties zo vroeg mogelijk signaleren en kan fraude worden voorkomen. Helaas is het niet altijd mogelijk om fraude te voorkomen. In dat geval kunnen we de gegevens uit onze fraude database ook gebruiken om fraude op te sporen en te onderzoeken.

3: Credit Management

 1. Credit management is het controle- en ontvangstproces van betalingen van klanten. Tevens omvat credit management het uitvoeren van credit checks. Aan de hand van uw betaalgegevens is vast te stellen of u in aanmerking kunt komen voor transacties met een zeker risico op niet-betaling, zoals abonnementen, leningen, of aankopen op basis van krediet.
 2. De tot u herleidbare betaalgegevens zijn van belang voor de credit management diensten. Buckaroo kan uw positieve betaalgegevens in de credit management database van de Intrum Justitia Groep opnemen. Deze gegevens zullen dan worden gecombineerd met gegevens afkomstig uit andere bronnen. Dit resulteert in een betaalprofiel. Uw gegevens zullen maximaal 8 jaar in een tot u herleidbare vorm worden bewaard in de credit management database.

4: Wat zijn uw voordelen?

 1. Ook uw gegevens kunnen onverhoopt misbruikt worden voor fraude. Om de kans te vergroten dat wij dat tijdig kunnen signaleren en maatregelen kunnen nemen, hebben wij uw positieve betaalgegevens nodig in de fraude database.
 2. Wanneer uw positieve betaalgegevens zijn opgenomen in de credit management database, is de kans groter dat door de Intrum Justitia Groep uitgevoerde credit checks een positieve uitkomst hebben. U verkrijgt daardoor meer mogelijkheden om transacties aan te gaan waarvoor klanten van de Intrum Justitia Groep een credit check verlangen.
 3. De gegevens uit de databases zullen alleen worden gebruikt door de Intrum Justitia Groep, voor hun fraudebestrijdings- en credit management diensten ten behoeve van hun klanten. In het kader van deze diensten zal de Intrum Justitia Groep uitsluitend de resultaten van onderzoek en andere diensten aan haar klanten verstrekken. De Intrum Justitia Groep zal gegevens uit de database verder niet delen.

5: Uw rechten

 1. U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw gegevens laten corrigeren of verwijderen, wanneer uw gegevens onjuist, onvolledig of niet van belang blijken voor de verwerkingsdoeleinden. Dat geldt eveneens als uw gegevens in strijd met een wettelijke bepaling worden verwerkt. Verder kunt u gemotiveerd bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw gegevens in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Indien uw verzoek voor verwijdering of verzet gerechtvaardigd is, zullen de tot u herleidbare gegevens uit de fraude en/of credit management database worden verwijderd.

6: Contact

 1. Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met:
  Buckaroo B.V.
  Zonnebaan 9
  3542 EA Utrecht
  E-mailadres: info@buckaroo.nl
  Telefoonnummer: +31-(0)30-7115000
 2. Voor de contactgegevens van de Intrum Justitia Groep verwijzen wij u naar: www.intrum.com/About-Us/Contact/

Marktplaats